Privacy Verklaring

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Monique Marshall Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 

De AVG schrijft voor dat Monique Marshall Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Monique Marshall Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. 

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Monique Marshall Fotografie
Gijsbrecht van Amstelstraat 49
1213 CJ Hilversum
moniquemarshall.nl
monique@moniquemarshall.nl
KVK65287509

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Monique Marshall Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

Algemene persoonsgegevens: 

 • achternaam
 • voornamen
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • domeinnaam
 • bankrekeningnummer
 • factuurnummer

Bijzondere persoonsgegevens: 

 • geen

Verwerkingsgrond
Monique Marshall Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Monique Marshall Fotografie met betrokkene heeft gesloten; 
 3. Monique Marshall Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen 
 4. een gerechtvaardigd belang van Monique Marshall Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Monique Marshall Fotografie aan betrokkene. 

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; 
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten 
 • informatie over wijzigen producten en diensten 
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven 
 • telefonisch contact, e-mailcontact 
 • uitvoering wettelijke verplichtingen 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Monique Marshall Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Monique Marshall Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaarduur van persoonsgegevens 
Monique Marshall Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

 • Wettelijke grondslag: Monique Marshall Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 2 jaar
 • Telefonisch contact: 2 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 2 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: onbepaalde tijd

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Monique Marshall Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Monique Marshall Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. 

Gebruik van cookies op website 
Monique Marshall Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Monique Marshall Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens 
Monique Marshall Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Monique Marshall Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Monique Marshall Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Monique Marshall Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Monique Marshall Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Monique Marshall Fotografie via monique@moniquemarshall.nl. 

Intrekken toestemming 
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Monique Marshall Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 

image/svg+xml

Menu

Follow me